Forsyningsselskabet Bonderup
Vand fra Bonderup er godt vand
Vedtægter
De tre forsyningsselskaber fortsætter og opretholder hver især de af selskaberne hidtil drevne detailanlæg til direkte forsyning af forbrugerne.
Vilkårene er fastsat i nedenstående vedtægt for interessentskabet:
Name: paragraf.jpg.


Interessentskabskontrakt for Hovedforsyningsanlægget forBonderup, Trekroner og Aggersund.
Mellem interessenterne:Bonderup Vandværk, Trekroner Vandværk, Aggersund Vandværk(herefter kaldet forsyningsselskaberne), er indgået nærværende interessentskabskontrakt om etablering og drift af hovedanlæg til forsyning af forbrugerne inden for de tre forsyningsselskabers forsyningsområder med vand.
§ 1 -
Det drives af ovennævnte interessenter under navnet:“Hovedforsyningsanlægget for Bonderup, Trekroner og Aggersund”.

§ 2 -
Interessentskabet har hjemsted i Fjerritslev Kommune.

§ 3 -
Interessentskabet ledes af en bestyrelse bestående af 3 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges af de enkelte forsyningsselskaber for ét år ad gangen,

1 medlem fra Bonderup Vandværk1 medlem fra Trekroner Vandværk (Fjerritslev Kommune)1 medlem fra Aggersund Vandværk

Bestyrelsesmedlemmerne skal være medlemmer af bestyrelserne i forsyningsselskaberne, hvoraf Trekroner Vandværk indtil videre drives af Fjerritslev Kommune og derfor tegnes af teknisk udvalg.

Såfremt Trekroner overgår til privat vandværk tegnes vandværket af vandværkets bestyrelse.

Interessentskabets bestyrelse konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.

Afgår nogen af de 3 bestyrelsesmedlemmer i en periode, eller bliver nogen forhindret, indtræder en af vedkommende interessents bestyrelse udpeget suppleant i den afgåede eller forhindredes sted respektive valgperiode ud, eller indtil forhindringerne er ophørt.

Konstituering med formand, kasserer og sekretær finder sted på det bestyrelsesmøde, der afholdes senest én måned efter, at generalforsamling har været afholdt i det af forsyningsselskaberne, som sidst i et kalenderår har afholdt sin ordinære generalforsamling.

Beslutninger i interessentskabets bestyrelse sker ved stemmeflerhed.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og afholder bestyrelsesmøder efter indkaldelse, med én uges varsel. Indkaldelse foretages af formanden og kan kræves af to bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen har pligt til at holde de 3 forsyningsselskabers bestyrelser underrettet om alle væsentlige forhold af betydning for interessentskabet.

Interessentskabets bestyrelse indkalder hvert år i sidste halvdel af marts måned til et møde, hvor alle bestyrelsesmedlemmer i de tilsluttede vandværker har adgang. Bestyrelsen gør på dette møde rede for selskabets drift i det foregående kalenderår og fremlægger herunder foreløbigt regnskab samt budget for det næste år.

Bestyrelsen antager lønnet medhjælp i fornødent omfang.

Eventuelle honorarer eller diæter til bestyrelsens medlemmer skal godkendes af interessenternes bestyrelser.

Bestyrelsen skal sørge for, at der tegnes påbudte og fornødne forsikringer.

§ 4 -
Kapital til hovedanlæggets etablering betales at de 3 forsyningsselskaber.

Hovedanlægget har som udgangspunkt ingen gæld, da hele etableringssummen er betalt.

Hovedanlægget sørger for at der opkræves et beløb pr. kbm. leveret vand til hvert forsyningsselskab til løbende drift og vedligeholdelse/ kontrol samt rimelig hensættelser til nyanskaffelser og investeringer.

Interessenterne hæfter indbyrdes solidarisk og subsidiært i forhold til vandaftag fra hovedanlægget.

Hovedanlægget etableres med ny kildeplads og modernisering af eksisterende vandværk i henhold til principperne i det beslutningsgrundlaget som lægger til grund for de 3 forsyningsselskabers beslutninger om at indgå samarbejdsaftalen ( notat af 15.11.2001 – “Opfølgning på sag om evt. fælles vandforsyning – foreløbig skitse til beslutningsgrundlag”)

Ny kildeplads, modernisering og køb af bygning er i budget sat til ca. 2 mill. og fordeles mellem Aggersund, Bonderup og Trekroner i forholdet 2:1:2. I dette beløb er der afsat kr. 350.000 til køb af vandværksbygning m.m. af Bonderup vandværk.
Der etableres 3 udgange – én til hvert vandværk med elektronisk måler. Bonderup benytter eksisterende udgang til forsyningsledning og der etableres 2 nye udgange til forsyningsledninger til Aggersund og Trekroner.
Hvert vandværk står for etablering og drift af egne forsyningsledninger.

Forsyningsselskaberne har betalt bidrag til hovedanlægget som et gennemsnit af forbruget i 2003 og 2004:
Aggersund 48.447 m³ pr. årBonderup 21.408 m³ pr. årTrekroner 50.180 m³ pr. år

Overskrides denne mængde i to på hinanden følgende år, betales yderligere hovedanlægsbidrag på kr. 3.000 pr. påbegyndt 1.000 m3/år.

Råvandsselskabet kan forlange at store forbrugere med højt maksimalt timeforbrug etablerer passende rentvandsbeholder.

Hovedanlægsbidraget indeksreguleres hver 1. januar efter Danske Vandværkers Forenings indeks for hovedanlæg pr. 1. oktober i foregående år.
Indeks pr. 1. oktober 2001 = 117,19.

Råvandsselskabet fremsender årligt takstblad til godkendelse hos kommunen.

§ 5 -
Råvandsselskabet drives efter det velkendte “hvile i sig selvprincippet”.

Forsyningsselskabernes vandaftag fra hovedanlægget registreres af vandmålere, og der betales takst pr. m3.

For vandleverancen er normalregulativets bestemmelser gældende.

Ingen interessent kan tilslutte nye forbrugere med et årligt forbrug på over 1.000 m3/år uden først at have fået tilladelse af interessentskabet.

Taksten skal af bestyrelsen fastsættes således, at der bliver dækning for udgifter til drift, evt. renter og afdrag samt sædvanemæssige og forsvarlige afskrivninger og rimelige henlæggelser til fornyelser og udvidelser.

Eventuelt overskud må ikke udbetales, men skal bruges til konsolidering.

Der anlægges og føres et forsvarligt regnskab, ligesom bestyrelsen tilrettelægger forsvarlig kontrol og registrering af vandforbrug etc.

Regnskabsåret er kalenderåret.

Ved stiftelsen udarbejdes åbningsstatus, som tilgår interessenterne.

§ 6 -
Revision af regnskaberne foretages af en af bestyrelsen antaget statsautorise-ret/registreret revisor.

Det reviderede regnskab tilstilles – efter at være underskrevet af interessentskabets bestyrelse og revisor – interessenterne.

§ 7 -
Interessentskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.

Ved afhændelse, erhvervelse, pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen kan dog udstede fuldmagt vedrørende anvisning af udgifter i forbindelse med den daglige drift, men da på en særlig konto (normal check- eller girokonto).
Det skal stedse af interessentskabets forhandlingsprotokol eller referater fremgå, hvem der i en løbende periode har bankprokura.

§ 8 -
Interessentskabets aktiver kan ikke gøres til genstand for retsforfølgning mod den enkelte deltager for nogen af denne kontraheret gæld, som er fællesskabet uvedkommende.
Rettigheder og forpligtelser i henhold til interessentskabskontrakten kan ikke overdrages til tredjemand uden godkendelse af interessenternes bestyrelser.
Dette gælder tillige evt. optagelse af yderligere interessenter.

§ 9 -
I tilfælde af uenighed om forståelsen af nærværende interessentskabskontrakt eller uenighed om, hvorvidt der foreligger misligholdelse fra nogen af parternes side, skal dette afgøres af en voldgift.

Voldgiften afgør – med bindende virkning for parterne – endeligt enhver tvist, dog ikke uoverensstemmelser, der kan afgøres af kommunalbestyrelsen eller amtsrådet efter gældende vandforsyningslov.

Hvert af vandværkerne udnævner en voldgiftsmand, og disse voldgiftsmænd skal, inden de påbegynder sagens behandling, udpege en uvildig formand, jfr. loven om voldgift.

§ 10
Denne interessentskabskontrakt træder i kraft den

Således aftalt og godkendt den
Bonderup VandværkFormand, Bestyrelsesmedlem

Trekroner Vandværk(Fjerritslev Kommune)

Aggersund VandværkFormand, Bestyrelsesmedlem

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Forsyningsselskabet Bonderup
Trekronervej 220, 9690 Fjerritslev
Mobil: 21 66 52 36
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net